Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://oowee.agh.edu.pl/

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inzynierii Biomedycznej AGH: Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej.

  • Data publikacji strony internetowej: 2022-12-14.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-14.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Publikacje w formie plików PDF są częściowo dostępne. Na stronie zamieszczane są pliki w dwóch wersjach: PDF i DOC.
  • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów.
  • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-12-14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-01-14.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Benesz, Mariusz.Benesz@agh.edu.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 885 953 660 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo:
– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Biura Rektora AGH
Adres: al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
E-mail: biuro@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617-45-54
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Pawilon B-1

Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Wejście główne do budynku znajduje się w kampusie AGH. Przy wejściu do budynku znajdują się schody (9 stopni). Wejście to nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Dla osób poruszających się na wózkach dostosowano i oznakowano wejście do budynku B1 od strony ul. Czarnowiejskiej przez budynek Hala B2 gdzie znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych. (W związku z pandemią wejście do Hali B2 jest zamknięte). Dodatkowe wejście do paw. B1 dla osób na wózkach odbywa się pochylnią pomiędzy pawilonami B2 a B3, przy drzwiach znajduje się dzwonek na portiernię B2.

Korytarze w budynku zapewniają swobodne poruszanie się. Na pierwszym piętrze pomiędzy budynkiem B1 a Halą B1 jest różnica poziomów (3 schody) ale jest wykonana pochylnia dla wózków. Część laboratoriów w Hali B1 (H01, H03, H04, H05, H06 ) dostępna jest dla osób na wózkach osobnym wejściem do Hali B1 od strony ul. Czarnowiejskiej. Dwa laboratoria H113a i H113b nie są dostępne dla osób na wózkach gdyż trzeba przejść przez klatkę schodową (27 stopni). Budynek wyposażony jest w jedną windę osobową, która ma komunikaty głosowe oraz etykiety w alfabecie Brailla.

W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Zlokalizowana jest na pierwszym piętrze Hali B1.

Na parkingu przed wejściem głównym do pawilonu B1 znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
W przypadku potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online należy skontaktować się z Działem Dostępności AGH
Strona: https://www.dostepnosc.agh.edu.pl/
E-mail: dostepnosc@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617-46-30