Skip to content
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej

Historia

Początki Olimpiady sięgają roku 1973, w którym odbyła się jej pierwsza edycja, jako wspólna inicjatywa krakowskich uczelni i średnich szkół technicznych. Opiekę merytoryczną (pytania, zadania oraz udział w Komisji Konkursowej) zapewniały krakowskie uczelnie, w tym również z udziałem Akademii Górniczo-Hutniczej. W kolejnych edycjach do sekcji elektrycznej została dołączona elektroniczna oraz nastąpił wzrost liczby szkół – uczestników, z równoczesnym terytorialnym rozszerzeniem zasięgu zawodów na inne województwa.

Od XXV edycji funkcjonuje ona pod nazwą Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Unikatową cechą Olimpiady jest część praktyczna (zestaw dwóch zadań laboratoryjno-projektowych) – etap B zawodów II stopnia oraz organizowanie zawodów II i III stopnia na terenie różnych ośrodków regionalnych kraju.

Do tej pory Olimpiadę organizowały szkoły w Białymstoku, Biłgoraju, Gliwicach, Kielcach, Krakowie, Krośnie, Mielcu, Nisku, Nowym Sączu, Tarnowie, Toruniu, Rzeszowie, Wałbrzychu. OOWEE zawsze cechowała się wysokim poziomem merytorycznym, a laureaci i finaliści uzyskiwali prawo przyjmowania na I rok studiów, z pominięciem warunków rekrutacji, zagwarantowane przez porozumienia z uczelniami małopolskimi i z sąsiednich województw. Uczelnie te wysyłały na Olimpiadę swoich przedstawicieli do udziału w pracach Komisji Konkursowych.

Z niniejszej Olimpiady wywodzi się Euroelektra (zawody od 1998/99), której organizatorzy korzystali z doświadczeń kolejnych edycji OOWEE. Nad OOWEE patronat objęła Akademia Górniczo-Hutnicza: Uchwałą Senatu Nr 76/2007 z dnia 27 VI 2007 w sprawie zorganizowania przez AGH OOWEE oraz Zarządzeniem Rektora Nr 29/2007 z dnia 27 VI 2007 w sprawie powołania Komitetu Głównego OOWEE.

Obecnie Komitet Główny wysłał do wszystkich Uczelni Technicznych dysponujących kierunkami z pionu elektrotechniki, elektroniki i pokrewnymi, zawiadomienie o Olimpiadzie wraz z prośbą o przyjmowanie, z pominięciem warunków rekrutacji, laureatów i finalistów XXXI OOWEE na odpowiednie kierunki I roku studiów – zgodnie z artykułem 169 Ust. 6 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami).

Skip to content